Cerkev Svetega Andreja

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Andrej Vršič
  • član Primož Rebrec
  • član Andrej Toš

SPVCP v lokalni skupnosti:

- skrbi za preventivno in vzgojno delo na področju varnosti v cestnem prometu,

- skrbi za uveljavljanje prometno tehničnih ukrepov v cestni infrastrukturi / nevarna mesta, umirjanje prometa, itd../,

- skrbi za humane odnose med udeleženci v cestnem prometu,

- sodeluje s pristojnimi državnimi organi ion strokovnimi službami lokalne skupnosti, društvi,  in drugimi institucijami, ki so kakorkoli vključeni v cestnem prometu,

- obravnava in analizira trende prometno varnostnih razmer,

- organizira, vodi ali sodeluje v preventivnih akcijah

- razvija medobčinsko – regijsko sodelovanje na področju prometne varnosti,

- daje pobude in predloge izboljšanje varnosti cestnega prometa,

- obravnava pobude in predloge državljanov, pravnih oseb, daje mnenja, in o tem obvešča pristojne organe ali strokovne službe.

Na področju vzgoje in izobraževanja SPVCP lokalne skupnosti skrbi za:

  1. a) predšolska vzgoja:

- predavanja staršem predšolskih otrok,

- predvajanje poučnih filmov o prometu/prvi koraki v prometu/ - otroci 4 – 6 leta,

- opremljanje z odsevnimi telesi /kresničke, trakovi, telovniki/,

  1. b) osnovne šole

- predavanja staršem učencem prve triade,

- predvajanje poučnih filmov učencem prve triade,

- sodelovanje pri usposabljanju učencev za pridobitev šolske kolesarske izkaznice,

- šolska tekmovanja »Kaj veš' o prometu« in udeležba na medobčiskih ter državnem tekmovanju,

- šolske prometne službe in prometni krožki

- organiziranje prireditev »varna pot v šolo«,

- skupna odprta vrata  -obisk policije, redarjev.

  1. c) vaške skupnosti, društva

- predavanja članom svetov četrtnih skupnosti in društvom upokojencev,

- nabava odsevnih teles in učnega materiala /kresničke, trakovi, kolesarska ogledala,

 priročniki – krožišča,. itd.. SPVCP lokalne skupnosti :

- pripravlja predlog programa varnosti cestnega prometa,

- pripravlja predloge obdobnih operativnih načrtov varnosti cestnega prometa.

V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so imenovani:

Predsednik: Andrej Vršič, 

Primož Rebrec, 

Andrej Toš,